Weerbaarheidstrainingen

Algemene voorwaarden


Strong Mindz, gevestigd te Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85307823.


Diensten
• Begeleiding en coaching.
• Weerbaarheidstrainingen voor scholen of andere organisaties.
• Aanverwante activiteiten.


Begrippen
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Strong Mindz een overeenkomst sluit. Deelnemer: de
natuurlijke persoon die deelneemt aan coaching of een training.


Toepasselijkheid
Op alle met Strong Mindz afgesloten overeenkomsten en offertes zijn de algemene voorwaarden van
toepassing. De trainingen of cursussen worden doorgaans door Jelke Weima en Stefanie Hadderingh verzorgd. Strong Mindz kan zich
in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of andere calamiteiten) laten vervangen door een derde of de training/coaching verplaatsen.
Dezelfde algemene voorwaarden blijven dan van kracht.

Omvang verplichtingen
Met Strong Mindz gesloten overeenkomsten leiden voor Strong Mindz tot een inspanningsverplichting, niet tot een
resultaatsverplichting. Strong Mindz hecht grote waarde aan kwaliteit en doet haar uiterste best om deze te
waarborgen.
Voor zover Strong Mindz voor het juist nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of
medewerking door de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Strong Mindz uit haar
verplichtingen ontslagen bij het niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

Geheimhouding
Al het materiaal of informatie, dat zowel schriftelijk als mondeling door de organisatie of deelnemer wordt
ingebracht, wordt vertrouwelijk behandeld.

Offertes of aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Strong Mindz zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Strong Mindz kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing bevat. Alle door Strong Mindz opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief in het kader van de overeenkomsten te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Annulering/ontbinden/opzeggen
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering
binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Een annulering dient
schriftelijk te geschieden. Strong Mindz is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijke is of niet van Strong Mindz
kan worden gevergd.
Indien het zich voordoet dat een training of coachingsessie niet kan door gaan (bijvoorbeeld in het geval van
onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de trainer) zal gekeken worden naar de mogelijkheid om
de training of coaching op een ander moment te geven. Strong Mindz sluit elke aansprakelijkheid wegens
annuleren van een training of coachingsessie uit. Eventueel vooruitbetaalde lesgelden zullen dan aan de opdrachtgever worden
terugbetaald.
Strong Mindz behoudt zich het recht voor om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale
verloop van een training of cursus belemmeren of bemoeilijken van, van verdere deelname aan die activiteit
uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat.

Aansprakelijkheid
Strong Mindz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel in verband met de geboden
trainingen of coaching. Eventuele aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dat het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van
Strong Mindz wordt uitgekeerd. Daarnaast zal de schadevergoeding niet hoger kunnen zijn dat het bedrag dat
voor de training/coaching in rekening wordt gebracht. Strong Mindz is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of
diefstal van eigendommen. Deelname aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen
verantwoording van de deelnemer. Deelnemers dienen zichzelf te beoordelen of zij fysiek en mentaal
instaat zijn verantwoord deel te nemen aan activiteiten die Strong Mindz aanbiedt.
Gezien de bewegingsactiviteiten en het aanleren van zelfverdedigingstechnieken tijdens de training
of coaching wordt de fysieke veiligheid streng in de gaten gehouden. De opdrachtgever die deelneemt, of
het deelnemende leerling van de opdrachtgever doet mee op eigen risico. Eventuele schadevergoeding
bij mogelijk opgelopen letsel, wordt door de opdrachtgever zelf geregeld met zijn/haar eigen
zorgverzekering. De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de
(andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training of andere activiteit van Strong Mindz
gehouden wordt en de deelnemer zal zelf Strong Mindz van deze schade vrijwaren.

Klachten en geschillen
Bij Strong Mindz ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord,
tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt. In dat geval wordt door Strong Mindz
binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt
beantwoord. Op alle overeenkomsten met mijngrens is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De
Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.